« Samsung øker mest i første kvartal 2009 | Main | 2008 - Sony Ericsson T303 »

Comments

NORSART (Norwegian Search And Rescue team "LA2SAR")

Vel... Jeg har ettpar repeatere for NMT450 stående, samt noen nødnett TETRA as well!

Disse vurderes for salg!
For dere som er interesert, jeg har entt antikknett
på VHF og UHF gående i drammensregionen, med tillatelse fra forsvaret og å bruke deres utrangerte frekvenser!

Kontaktes pr mobil for interesse!
mobil: +4748301413

オテモヤン


http://oppao.net/n-ona/
http://oppao.net/navi/
http://oppao.net/new-d2/
http://oppao.net/fd3/
http://oppao.net/soap2/
http://oppao.net/bg2/
http://oppao.net/host2/
http://oppao.net/lesson2/
http://oppao.net/op2/
http://oppao.net/fl3/
http://oppao.net/bb2/
http://oppao.net/s-este/
http://oppao.net/rd2/
http://oppao.net/kawa/
http://oppao.net/n-club2/
http://s-auc.net/

bjørn

Hei as, litt kryptisk spørsmål, men ja, siden eksisterer. Ønsker du nærmere dialog, send en epost til mobilmuseet@online.no.

as

Eksiterer denne siden enda?

bjørn

gåmann bodil syns det var bra

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)