« Samsung øker mest i første kvartal 2009 | Main | 2008 - Sony Ericsson T303 »

Comments

interessert

kva slags researchkapasitet er det tale om her???

Tim

Gratulerer med en veldig kul side! Blir spennende å se hvordan dette utvikler seg :)

Hansen

Hei du, dette var jammen en interessant greie. Samler du på frimerker også?

Hansen

hi

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)