« 2008 - HTC Diamond | Main | 1997 - Alcatel One Touch »

Comments

Jostein

Jeg kjøpte en slik til ca 8000,- ny !
Glimrende lyd og den åpnet seg som et motorisert kamskjell for å vise sms .Ringelyd krystallklar og unik. Material- kvaliteten fantastisk i samarbeid med Samsung. Dreieplaten i sentrum av tastene har kulelager !Jeg vet , kjenner han som designet innmaten. Men å skrive sms var skrekkelig .
Solgte den dessverre.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)